Refund and Returns Policy

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
Beta Winkel is een onderdeel van Cooltools handelsnaam van dhr. Coolen die zich ten doel stelt het (online) aanbieden van diverse producten, alsmede bijbehorende installatie van deze producten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Diensten: alle door Cooltools en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende het kopen en verkopen van Producten, alsmede alle andere door Cooltools ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht;
4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Klant: de natuurlijke en rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Cooltools en Cooltools de opdracht geeft Diensten te verlenen;
8. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop of afstand van producenten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan zijn klant aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
11. Particuliere Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
13. Website: de website www.cooltools.nl en alle websites die Cooltools exploiteert waarop zij producten aanbieden.
14. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de diensten van Cooltools en Cooltools de opdracht geeft diensten te verlenen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Statutaire naam: Cooltools
Handelsnaam: cooltools.nl
Vestigingsadres: Roorveld 2 6093PL Heythuysen
Bezoekadres: Roorveld 2 6093PL Heythuysen
Tel nr.: +316-20350190. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur
E-mail: info@cooltools.nl
KvK-nr: 78065658
BTW-nr: NL003280905B86

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant én elk aanbod van de ondernemer.
2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle websites, domeinen, merken en platformen die Cooltools exploiteert.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat de ondernemer op verzoek van de klant deze zo spoedig mogelijk kosteloos wordt toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de klant middels de elektronische weg kennis kan nemen van de algemene voorwaarden of dat op verzoek van de klant de ondernemer deze op een andere wijze kosteloos toezendt.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor de Klant het meest gunstig is.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepalingen in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. In het aanbod wordt nadrukkelijk vermeld als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De Klant is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleur exact overeenkomt met de echte kleur van de producten.
5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief BTW;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Klant de prijs garandeert;
g. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd. Zo ja, op welke wijze deze door de klant te raadplegen is;
h. de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst versterkte gegevens kan controleren en indien nodig wijzigen;
i. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
j. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod lang elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om onderbouwd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij levering van het product, digitale inhoud of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het in het vorige lid slecht van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen, of;
a. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de klant de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd al twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meld hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft het terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Deze kosten bedragen maximaal €29.95.
6. Indien de klant binnen de bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, zoals mondkapjes en oordoppen;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behouden prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij dit aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De ondernemer hanteert voor de klant een garantietermijn van 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten.
3. De garantie geldt niet indien: a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De aankoopfactuur niet kan worden overlegd.
4. De klant dient zelf het aangekochte product bij de betreffende toeleverancier, fabrikant of importeur te registreren om eventueel aanspraak te doen op extra (verlengde) garantie.
5. Een door de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In het geval van ontbinden conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aanwezigen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen (via één van onze betaalopties) vooraf te worden voldaan óf achteraf via Afterpay (respectievelijk de betaaloptie betaling achteraf of betaal later). In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De ondernemer biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien de Consument voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn aankopen verschuldigde bedrag door de ondernemer overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/Consument-betalingsvoorwaarden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te laten betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
a. 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-;
b. 10% over de daaropvolgende €2.500,-; en
c. 5% over de volgende €5.000,-. met een minimum van €40,-.
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet binnen 5 werkdagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Postbus 90600, 2509LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/webshop/). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op stand de Geschillencommissie Webshop bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, in geval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. Indien er slijtage of schade is opgetreden van het product en/of de verpakking bent u aansprakelijk voor de waardevermindering. Het product is dan namelijk niet meer in ‘winkelstaat’. De waardevermindering zal verrekend worden met het terug te storten bedrag.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via cooltools.nl/klantenservice/retour-formulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 29,95 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Kleding.
• Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Veiligheidsartikelen zoals mondkapjes en oordoppen.
• Zakelijke klanten.